arrow_drop_up arrow_drop_down

ZMWD is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.


www.vvkr.nl

sto reisgarantie

Gegarandeerd op reis! Fijn gevoel toch?

ZMWD is aangesloten bij STO-reisgarantie, een garantieregeling voor kleine en gespecialiseerde touroperators. STO-reisgarantie staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van jouw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt.

www.sto-reisgarantie.nl

Wat is STO-reisgarantie?

De wet bepaalt dat reisorganisaties die pakketreizen aanbieden een garantieregeling moeten treffen. STO-reisgarantie is een garantieregeling waarmee reisorganisaties kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Deze garantieregeling zorgt ervoor dat je als reiziger verzekerd bent dat je reisgeld veilig staat. Je loopt nooit meer het risico dat je jouw vooruitbetaling, en daarmee jouw vakantie, kwijtraakt door een faillissement van de reisorganisatie of door oplichting. Maar ook als je op reis bent en daar strandt door een faillissement van de reisorganisatie is STO er voor je. Zij zorgen ervoor dat je jouw reis kunt afmaken en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, je terug naar huis kunt keren. Zo kun je met een gerust hart op reis gaan.


Hoe werkt STO-reisgarantie?

Als reiziger betaal je de reissom vóór aanvang van de reis aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Deze stichting wordt beheerd door Certo Escrow, een door DNB vrijgestelde betaaldienstverlener. Jouw reissom wordt hier gewaarborgd totdat de geboekte reis is afgelopen. De dag na terugkomst geeft de stichting de gelden vrij aan de reisorganisatie. Indien de reisorganisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Certo Escrow de gelden vrijgeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal deze gelden gebruiken om jou terug te betalen, de reis door een andere reisorganisatie uit te laten voeren of indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, je terug naar huis te laten keren. Zo is jouw reisgeld volledig beveiligd tegen een eventueel faillissement of surseance van betaling van de reisorganisatie. Voor meer informatie kijk dan op: www.sto-reisgarantie.nl


Algemene reisvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten gesloten met ZMWD.
Wanneer je je aanmeld, ga je stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.


1. Boeking en betaling

De boeking komt tot stand zodra het boekingsformulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. Je ontvangt dan binnen twee weken een factuur. Dit is meteen de bevestiging van de boeking. Nadat je van ons de boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Er wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Wanneer je dit gedaan hebt, kun je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald moet zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, het recht een geboekte reis te annuleren. De in deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.


2. Reissom

Alle genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren tijdens het samenstellen van de reizen. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen, kunnen de prijzen worden aangepast. Mocht dit zich onverhoopt voordoen, dan word je daar direct schriftelijk van op de hoogte gebracht, uiteraard met exacte toelichting van de reden. Bedraagt de prijsverhoging meer dan 10% van de totale reissom, dan kan de reis binnen 8 dagen zonder kosten worden geannuleerd.


3. Reisduur, programma en programmawijzigingen

De vermelde reisduur omvat de dagen van vertrek en aankomst. Reizen zijn samengesteld op basis van informatie waarover wij tijdens de samenstelling beschikten. In overmachtsituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen. Van wijzigingen vóór de datum van vertrek word je direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien het karakter van de reis door een wijziging zodanig verandert, dat je wenst af te zien van de reis, dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren. Als door een overmachtsituatie tijdens een reis veranderingen optreden, wordt hierover met de deelnemers overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in respectievelijk de reisroute, het (excursie)programma, de dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer.


4. Reisdocumenten

Reizigers uit Nederland moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort, dat na vertrek uit het vakantieland nog minimaal zes maanden geldig is. Meereizende kinderen moeten een eigen paspoort hebben. Als de reis door het ontbreken van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk kan worden gemaakt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Voor bestemming Egypte wordt een visum op eigen kosten en tegen contante betaling op het vliegveld aangeschaft.


5. Verzekeringen

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel wenselijk. Dit is geheel voor eigen risico van de deelnemer! Het is wel verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten! Zonder deze verzekering is deelname niet mogelijk. In geval van nood zijn wij verplicht je hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. De deelnemer dient een kopie van deze verzekering uiterlijk 4 weken vóór vertrek op te sturen of te mailen naar:


ZMWD: Runmolen 40, 1823 GK ALKMAAR
Of per mail naar: carla@zmwd.nl


6. Gezondheid

Als je met ons op reis gaat dien je fysiek en geestelijk in een goede staat van gezondheid te verkeren. ZMWD is op geen enkele manier verantwoordelijk wanneer je vanwege je fysieke of mentale conditie, niet mee kan doen aan het programma, dan wel je reis voortijdig moet afbreken. Het is daarom voor ons belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele fysieke of geestelijke beperkingen en medicijngebruik.
Bij twijfel vindt er een gesprek plaats om in te kunnen schatten of de reis haalbaar is. De beslissing hierover ligt bij ZMWD. 
Mensen met een alcohol of drugs verslaving kunnen niet deelnemen aan de reis.


Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn (eventuele) medicijnen en het gebruik hiervan. Je dient je te realiseren dat we voor de reizen naar de Rode Zee een aantal uren reizen buiten de bewoonde wereld verblijven. Wanneer er sprake is van een ernstige belemmering van de voortgang van de reis, door onvoldoende conditie, dan wel door lichamelijke of geestelijke afwijkingen, dan is ZMWD gerechtigd, je van verdere deelneming uit te sluiten. Alle gevolgen en kosten die daarmee gepaard gaan, zijn voor eigen rekening. Je hebt dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Ook als je vrijwillig besluit een reis te verlaten, kun je geen aanspraak maken op restitutie van de reissom of vergoeding van de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.


7. Garantieregeling: STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt ZMWD gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat je jouw geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan ZMWD maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener beheert deze stichting. Wanneer de reis in goede orde plaatsvindt, zal de reissom 1 dag na afloop van jouw reis overgemaakt worden aan de reisorganisatie.


Alleen in het geval dat ZMWD in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow jouw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt, dat je jouw reis af kunt maken of dat je naar huis kunt terug keren. Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode. Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.


www.sto-reisgarantie.nl  |  www.certo-escrow.com


8.1 Annulering door de deelnemer

Annulering geef je altijd schriftelijk (en graag ook mondeling) door. Bij annulering na de definitieve aanmelding zal geen restitutie van de aanbetalingsom meer plaatsvinden. Daarna ben je de volgende bedragen verschuldigd: van 90 tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom, daarna: 100% van de reissom. Bij annulering heb je de mogelijkheid om iemand anders in jouw plaats te laten gaan. ZMWD brengt hiervoor 50 euro administratiekosten in rekening plus de kosten die de vliegmaatschappij rekent voor het omzetten van het vliegticket. Dit is afhankelijk van het tijdstip van omboeken. 
Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de melding doet, mits dit vóór 18.00 uur is. Anders geldt de volgende dag. ZMWD raad je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.


8.2 Annulering door ZMWD

ZMWD heeft het recht de reis te annuleren indien: Het minimum aantal deelnemers van 10 niet wordt gehaald. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld. De benodigde vliegtickets niet verkregen worden. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld. 
Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.). 
In deze gevallen heb je recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.


9. Aansprakelijkheid

ZMWD is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Er dient rekening te worden gehouden met de aard van de reis. Als je met ons reist verplicht je je om alle aanwijzingen van ZMWD c.q. de reisleiding op te volgen en ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Indien je zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan je door ZMWD van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten.
Alle daaruit voortkomende kosten zijn dan voor je eigen rekening.


ZMWD stelt zich niet aansprakelijk voor: schade door tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de deelnemer; schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan ZMWD of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan ZMWD kunnen worden toegerekend; vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden; schade die voortvloeit uit het zwemmen en snorkelen in de Rode Zee met alle daar voorkomende zeeleven en koralen.

D
iefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/ bagage; het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen; het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van het land waarin men reist; fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen; kennelijke fouten in het reisprogramma; schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.


10. Klachten

Eventuele klachten tijdens de reis behoren direct met de reisleiding te worden besproken. Als dat niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend.
De STO is geen geschillencommissie!


Downloaden pdf - Algemene reisvoorwaarden

Downloaden pdf - Veilig & gegarandeerd op reis