ZMWD is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.


www.vvkr.nl

Gegarandeerd op reis! Fijn gevoel toch?

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt ZMWD gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van ZMWD op deze website is de garantie van STO Garant van toepassing. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Omdat de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking,  betaal je de reissom niet aan ZMWD, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan ZMWD. Mocht ZMWD voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.Algemene reisvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten

gesloten met ZMWD. Wanneer je je aanmeld, ga je stilzwijgend akkoord met deze

voorwaarden.


1. Boeking en betaling

De boeking komt tot stand zodra het boekingsformulier volledig ingevuld en

ondertekend door ons is ontvangen. Je ontvangt dan binnen twee weken een factuur.

Dit is meteen de bevestiging van de boeking. Nadat je van ons de

boekingsbevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvang je van STO-Garant per e-mail een uitnodiging tot betaling van je reissom aan Stichting Derdengelden Certo Escrow, Zij beheert de reissom tot 1 dag na de reis.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één

keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom

voor vertrek betaald moet zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, het recht een geboekte reis te annuleren.

De in deze reisvoorwaarden onder punt 8 genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.


2. Reissom

Alle genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op prijzen,

geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren tijdens het samenstellen van

de reizen. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen, kunnen de prijzen worden

aangepast. Mocht dit zich onverhoopt voordoen, dan word je daar direct schriftelijk

van op de hoogte gebracht, uiteraard met exacte toelichting van de reden. Bedraagt

de prijsverhoging meer dan 10% van de totale reissom, dan kan de reis binnen 8

dagen zonder kosten worden geannuleerd.


3. Reisduur, programma en programmawijzigingen

De vermelde reisduur omvat de dagen van vertrek en aankomst. Reizen zijn

samengesteld op basis van informatie waarover wij tijdens de samenstelling

beschikten. In overmachtsituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen,

natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische pech,

weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of

kan een reis komen te vervallen. Van wijzigingen vóór de datum van vertrek word je

direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien het karakter van de reis door een

wijziging zodanig verandert, dat je wenst af te zien van de reis, dan heb je het recht

de reis kosteloos te annuleren.

Als door een overmachtsituatie tijdens een reis veranderingen optreden, wordt

hierover met de deelnemers overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing

en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in respectievelijk de reisroute, het

(excursie)programma, de dagindeling en zaken betreffende accommodatie en

vervoer.


4. Reisdocumenten

Reizigers uit Nederland moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort,

dat na vertrek uit het vakantieland nog minimaal zes maanden geldig is. Meereizende kinderen moeten een eigen paspoort hebben. Als de reis door het ontbreken van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk kan worden gemaakt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Voor bestemming Egypte wordt een visum op eigen kosten en tegen contante betaling op het vliegveld aangeschaft.


5. Verzekeringen

Het is verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten!

Zonder deze verzekering is deelname niet mogelijk. In geval van nood zijn wij verplicht je hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. De deelnemer dient een kopie van deze verzekering uiterlijk 4 weken vóór vertrek op te sturen of te mailen naar:

ZMWD

Runmolen 40

1823 GK ALKMAAR

Email: Carla@zmwd.nl

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel wenselijk. Dit is geheel voor eigen risico van de deelnemer.


6. Gezondheid

Als je met ons op reis gaat dien je fysiek en geestelijk in een goede staat van gezondheid te verkeren. ZMWD is op geen enkele manier verantwoordelijk wanneer je vanwege je fysieke of mentale conditie, niet mee kan doen aan het programma, dan wel je reis voortijdig moet afbreken.

Het is daarom voor ons belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele fysieke of geestelijke beperkingen en medicijngebruik. Bij twijfel vindt er een gesprek plaats om in te kunnen schatten of de reis haalbaar is. De beslissing hierover ligt bij ZMWD.

Mensen met een alcohol of drugs verslaving kunnen niet deelnemen aan de reis.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn (eventuele) medicijnen en het gebruik hiervan. Je dient je te realiseren dat we voor de reizen naar de Rode Zee een aantal uren reizen buiten de bewoonde wereld verblijven.

Wanneer er sprake is van een ernstige belemmering van de voortgang van de reis, door onvoldoende conditie, dan wel door lichamelijke of geestelijke afwijkingen, dan is ZMWD gerechtigd, je van verdere deelneming uit te sluiten.

Alle gevolgen en kosten die daarmee gepaard gaan, zijn voor eigen rekening. Je hebt dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

Ook als je vrijwillig besluit een reis te verlaten, kun je geen aanspraak maken op restitutie van de reissom of vergoeding van de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.


7. Reisgarantieregeling: STO-Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt ZMWD gebruik van STO-Garant op al haar reizen. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers).

Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Omdat je reis onder STO Garant valt, betaal je de reissom niet aan ZMWD, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van je boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van ZMWD niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

www.sto-garant.nl

www.certo-escrow.com


8.1 Annulering door de deelnemer

Annulering geef je altijd schriftelijk (en graag ook mondeling) door. Bij annulering na de definitieve aanmelding zal geen restitutie van de aanbetalingsom meer plaatsvinden. Daarna ben je de volgende bedragen verschuldigd: Van 90 tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom daarna: 100% van de reissom.

Bij annulering heb je de mogelijkheid om iemand anders in jouw plaats te laten gaan.

ZMWD brengt hiervoor 50 euro administratiekosten in rekening plus de kosten die de vliegmaatschappij rekent voor het omzetten van het vliegticket. Dit is afhankelijk van het tijdstip van omboeken.

Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de melding doet, mits dit vóór 18.00 uur is. Anders geldt de volgende dag.

ZMWD raad je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.


8.2 Annulering door ZMWD

ZMWD heeft het recht de reis te annuleren indien:

Het minimum aantal deelnemers van 10 niet wordt gehaald. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld.

De benodigde vliegtickets niet verkregen worden. Je wordt hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte gesteld.

Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.). In deze gevallen heb je recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.


9. Aansprakelijkheid

ZMWD is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Er dient rekening te worden gehouden met de aard van de reis.

Als je met ons reist verplicht je je om alle aanwijzingen van ZMWD c.q. de reisleiding op te volgen en ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Indien je zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan je door ZMWD van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn dan voor je eigen rekening.

ZMWD stelt zich niet aansprakelijk voor:

schade door tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder schades die het gevolg zijn van de (geestelijke) gezondheid en de lichamelijke conditie van de deelnemer;

schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan ZMWD of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan ZMWD kunnen worden toegerekend;

vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;

schade die voortvloeit uit het zwemmen en snorkelen in de Rode Zee met alle daar voorkomende zeeleven en koralen;

Diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/ bagage;

het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen;

het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van het land waarin men reist;

fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen;

kennelijke fouten in het reisprogramma;

schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.


10. Klachten

Eventuele klachten tijdens de reis behoren direct met de reisleiding te worden besproken. Als dat niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend.
arrow_drop_up arrow_drop_down