Drawdown

Drawdown is based on meticulous research that maps, measures, models and describes the most substantive solutions to global warming that already exists. It is the most important goal for humanity to undertake.

Er is een bestseller geschreven over het broeikaseffect en wat er tegen te doen is. Schrijver is Paul Hawken. En het verschil met andere boeken op dit gebied is dat het in plaats van doemscenario’s te belichten, de meest doeltreffende oplossingen op wetenschappelijke wijze rangschikt. Er wordt veel geschreven over de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering, maar zelden over een uitgewerkt plan om de oorzaken tegen te gaan of de gevolgen op te vangen. En de discussies gaan meestal over geld en wie dat moet betalen. De meeste van de nu genoemde oplossingen zijn  zaken die we ook zouden ontwikkelen en uitwerken mocht er geen klimaatverandering zijn precies omdat ze onze levens, steden en werkomstandigheden verbeteren, omdat ons voedsel er gezonder door wordt, onze lucht zuiverder, onze rivieren schoner en onze bossen groter’,  zo stelt Hawken.

Kijk, daar veer ik van op. Want ook ik struggle met het gegeven dat mijn westerse manier van leven een veel te grote footprint achterlaat en dat alles wat ik persoonlijk bijdraag om deze te verminderen,  bij lange na niet voldoende is om ook maar van enige betekenis te zijn. En los van dat: hoe verhoudt zich het organiseren van dolfijnreizen en met vele mensen naar Egypte vliegen, zich tot de milieuramp die zich aan het voltrekken is? Ik kan er niet langer mijn ogen voor sluiten. Tegelijk is niet gaan en thuis blijven ook geen oplossing. En CO2 compensatie door middel van het aanleggen van nieuw bos, alhoewel een prachtig initiatief, toch ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Ik worstel al langer met deze vraag.

Drawdown is de knik in de grafiek, het punt waarop de uitstoot van broeikasgassen niet langer jaar na jaar stijgt, maar definitief daalt. Maar hoe dan? Wat is er nodig voor deze definitieve knik?

Drawdown is met een top 100 van oplossingen met de grootste impact gekomen. Hawken: We hebben gewoon de berekeningen gemaakt. Dat is Drawdown. Het is wiskunde. We kiezen geen kant. Onze rol is om te informeren, te enthousiasmeren en het mogelijk te maken dat mensen het heft in eigen handen nemen. We kiezen niet, we tonen wat kan en wat de keuzes met de grootste impact zijn.’

‘Hoe kan je mensen enthousiast maken voor de oplossing van het belangrijkste probleem van onze tijd, als we er niet in slagen er op een bezielende manier over te communiceren?’ ‘Het is een van de fouten die we gemaakt hebben. We stelden rare doelen voorop. Of beter: we vergaten het echte doel te benoemen. Een opwarming van 1,5 graad of 2 graden. Niet meer dan 450 koolstofdeeltjes per miljoen partikels in de atmosfeer (ppm). Dat zijn geen doelen. Dat zijn meeteenheden. Wie kan er zich daar iets bij voorstellen? Wie staat er ’s morgens op en zegt tegen zichzelf: ‘Vandaag doe ik aan schadebeperking?’ Niemand. Maar zo praten we wel over klimaatverandering en het broeikaseffect. Ik wilde termen als vechten, bestrijden, al die oorlogsmetaforen niet langer gebruiken. Ik wilde heel eenvoudig weten: wat is het best denkbare en meest systematische plan?’

Wat Drawdown wil is een beweging van onderuit creëren, voeden en richting geven. ‘Niet door te zeggen hoe het moet, wel door een model aan te bieden dat je aan iedere regionale situatie kan aanpassen en dat zich steeds verder ontwikkelt.’

Terwijl klimaatbeleid wereldwijd focust op energie, staan in de top 10 vier maatregelen rond landgebruik, landbouw en voedsel. In de top 15 zelfs negen. Minder voedsel verspillen, overschakelen op een plantaardig dieet, behoud en herstel van tropische regenwouden en woudbegrazing. Dat laatste is een vorm van extensieve veeteelt waarbij het bos niet gekapt wordt om plaats te maken voor monotone sojaculturen, maar waarbij de runderen vrij in het woud lopen en grazen.

Een andere verrassing in de top 10 is het belang van onderwijs voor meisjes en gezinsplanning.

Klimaatbeleid is zo veel meer dan een kwestie van weides vol zonnepanelen en de vervanging van verbrandingsmotoren door elektrische. Uiteindelijk komt het neer op een keuze  voor een betere toekomst voor iedereen. En iedereen kan hier keuzes in maken. We moeten het idee loslaten dat regeringen samen dit probleem zullen oplossen. Dat zal niet gebeuren.

Al met al verandert dit natuurlijk niets aan het feit dat vliegen een grote vervuiler is. Maar in de top 100 oplossingen staat vliegen op de 43e plaats. Niet als oorzaak voor een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot maar welke maatregelen nodig zijn om de benodigde CO2 reductie te realiseren. Dit maakt dat ik bewustere keuzes kan maken en ontslaat me van het machteloze gevoel dat het allemaal te laat is. In plaats van naar een doemscenario te kijken kunnen we met behulp van de top 100 onze eigen doelen bepalen en er naar handelen, ieder naar eigen kunnen. Hé, dat voelt veel beter!!

Meer informatie www.drawdown.org  voor een complete lijst met toelichting voor de 100 meest zinvolle oplossingen die substantieel bijdragen aan het reduceren van CO2.

Over de schrijver
Reactie plaatsen